Ruszyła rekrutacja do projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne”

 

Ruszyła rekrutacja do projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne”

 

11 czerwca ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „„Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne”, który jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt adresowany jest do uczniów ZSTE w Skawinie kształcących się w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk. Przewiduje się udział 60 osób (po 20 z wymienionych wyżej profili zawodowych) w 2-tygodniowym projekcie mobilnościowym edukacji zawodowej, w podziale na 2 grupy (po 30 osób każda).

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie ZSTE, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności. Atrakcyjność wyjazdu w połączeniu z potrzebami i chęciami uczniów odnoszonymi do aktywizacji międzynarodowej upewniają organizatora, że nie będzie problemu z naborem odpowiedniej liczby zainteresowanych uczniów.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  1. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w 2 Regulaminu Rekrutacji;
  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

  1. Test językowy (z języka angielskiego, w którym będą przeprowadzane praktyki) – max. 10 pkt;
  2. Ocenę z języka angielskiego z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę dostateczną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę celującą;
  3. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za średnią 3,0-3,5; 2 pkt za 3,51-4,0; 3 pkt za 4,01-4,5; 4 pkt za 4,51-5,0; 5 pkt za 5,01-5,5; 6 pkt za >5,5;
  4. Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi szansami – max. 5 pkt, przyznawanych przez wychowawców oraz pedagoga;
  5. Ocenę z zachowania z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę poprawną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę wzorową;
  6. Frekwencję z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za frekwencję na poziomie 70-75%, 2 pkt za 75,1-80%, 3 pkt za 80,1-85%; 4 pkt za 85,1-90%; 5 pkt za 90,1-95%; 6 pkt za >95%.
  7. Aktywności pozalekcyjne – max 5 pkt, po 1 pkt za każdą aktywność (reprezentowanie szkoły w zawodach, olimpiadach, udział w kołach zainteresowań itp.).

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną.

60 osób z trzech profili trafi na listę główną, natomiast lista rezerwowa utworzona zostanie z 3 osób z profilu technik informatyk, 3 osób z profilu technik logistyk, 3 osób z profilu technik hotelarstwa, w sumie 9 osób.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 11.06.2018 – 24.06.2018 dla wszystkich trzech kierunków kształcenia mających odbyć praktykę zawodową w Grecji.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do wychowawców, zatwierdzających deklarowane wyniki.

Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do szkolnego sekretariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.